Методична робота

Методична робота є складовою частиною навчально-виховної діяльності Лохвицького медичного фахового коледжу. Головне завдання методичної роботи полягає у забезпеченні додержання Державних вимог до акредитації спеціальності та освітніх програм закладу фахової передвищої освіти та виконанні Ліцензійних умов щодо надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої освіти.

Педагогічний колектив коледжу здійснює підготовку фахівців за відповідними навчальними планами і програмами та працює над вдосконаленням методів, методичних засобів, форм організації навчання відповідно до вимог освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Основними напрямками методичної роботи в коледжі є:

 • поглиблення знань з теорії і методики навчання та виховання, психології, етики, естетики; поглиблення теоретичної підготовки з дисциплін та методики їх викладання;
 • вивчення питань теорії і досягнень науки в галузі викладання дисципліни, володіння сучасною науковою методологією;
 • освоєння методики викладання дисципліни; обмін досвідом через проведення відкритих занять;
 • удосконалення методики використання наочних посібників, сучасних мультимедійних комплексів, дидактичних матеріалів;
 • освоєння та практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методів і прийомів інноваційної навчальної діяльності студентів;
 • впровадження у практику роботи педагогічного колективу досягнень педагогіки, психології і окремих методик передового педагогічного досвіду;
 • систематична інформація про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики навчально-виховної роботи, вивчення відповідних державних і нормативних документів.

Загальні функції методичної роботи:

 1. Діагностична, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності викладачів та вимогами до їхньої професійної діяльності на рівні встановлених державних стандартів.
 2. Відновлююча, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти.
 3. Коригуюча, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з у рахуванням нових психолого-педагогічних теорій.
 4. Компенсаційна, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя.
 5. Прогностична, яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам в майбутньому.
 6. Моделююча, яка забезпечує розроблення перспектив і орієнтирів педагогічної діяльності.                                                                                                                                         Педагогічний колектив коледжу працює над методичною проблемою «Формування конкурентноспроможності майбутнього фахівця шляхом упровадження вітагенних технологій та підвищення професійної компетентності викладачів».

У коледжі створені і працюють 2 циклових комісії:

 • циклова комісія загальноосвітньої, гуманітарної та природничої підготовки;
 • циклова комісія професійно-практичної підготовки (терапевтичного, хірургічного, педіатричного) циклу.

Щороку, перед початком занять, голови циклових комісій складають необхідну плануючу документацію. Засідання комісій проводяться щомісяця. На засіданнях обговорюються питання вдосконалення форм і методів навчальної роботи, застосування тих чи інших інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методик, сучасних технічних засобів навчання, методи контролю якості знань та результативність навчання; розглядається навчально-методична документація викладачів, проведення предметних тижнів, гурткова робота, робота з молодими викладачами і інші питання. Засідання циклових комісій завжди проходять жваво, в атмосфері професійної дискусії.

Циклові комісії, які охоплюють дисципліни циклу професійної та практичної підготовки, включаючи цикл практичної підготовки, забезпечують розвиток у студентів професійного клінічного мислення і на його основі набуття ними необхідних навичок і вмінь професійної діяльності. Викладачі, члени цих циклових комісій, приймають участь в підготовці банку тестів «Крок М – Сестринська справа» і «Крок Л – Лікувальна справа». Провідні фахівці – клініцисти готують студентів до участі у конкурсі фахової майстерності «Кращий за професією». Серед педагогів коледжу є лауреати Лохвицької районної премії ім. академіка І.Ф. Прокопенка в галузі освіти: викладач – методист вищої категорії, голова циклової комісії професійно-практичної підготовки (терапевтичного, хірургічного, педіатричного) циклу Ніколенко А.М., викладач – методист вищої категорії Присяжна Н.П.

Лохвицький медичний фаховий коледж входить до методичного об’єднання викладачів медичних коледжів Полтавської області. В рамках роботи методоб’єднання ми маємо нагоду перейняти передовий досвід своїх колег і показати в стінах нашого коледжу відкриті обласні заняття з різних дисциплін або відкритого виховного заходу, обмінятися думками про шляхи вдосконалення та уніфікації навчально-виховного процесу на теренах підготовки фахових молодших бакалаврів в галузі медицини.
Методичний кабінет коледжу надає методичну допомогу викладачам у підготовці до проведення лекційних, практичних, семінарських занять, різних видів семестрового контролю (заліків, диференційованих заліків, державної підсумкової атестації, комплексного кваліфікаційного екзамену), оформленні навчально-методичної документації, методичних рекомендацій, матеріалів позааудиторної самостійної роботи студентів та при підготовці до атестації. Методист забезпечує щорічне проходження викладачами коледжу курсів підвищення кваліфікації або стажування.

Кращі зразки педагогічної творчості викладачів зібрані в методичному кабінеті. Тут працює постійно діюча виставка методичного забезпечення. Кабінет має у своєму розпорядженні інформаційні матеріали, друковані періодичні видання, збірники на електронних носіях з питань методики навчання і виховання студентів, майбутніх фахівців – медиків.